RAVA® arvioi ikääntyneen toimintakykyä ja avuntarvetta

vanhus

 

RAVA®-mittarilla arvioidaan ikääntyneen henkilön toimintakykyä ja avuntarvetta, jotta hänelle voidaan tarjota sopivin hoitomuoto: tuetusti kotona, palveluasunnossa, vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Mittarin tuottama tieto on perusta henkilökohtaiselle hoito- ja palvelusuunnitelmalle, jolla määritellään hoidon, hoivan ja palvelun tarve. Arviointi sujuu kokeneelta tekijältä helposti ja se voidaan toistaa, kun asiakkaan toimintakyky tai elämäntilanne muuttuu.
 

Ikääntyneen asiakkaan tuen tarve

Toimintayksikön tasolla RAVA®-mittari on apuväline eri yksiköiden, osastojen ja tiimien väliseen vertailuun. Tiedosta on apua, kun arvioidaan resurssitarvetta ja syntyviä kustannuksia. Tietoa voidaan hyödyntää myös asiakas- ja palvelumaksuja määriteltäessä.

Kunnat ja valtakunnan tason suunnittelusta vastaavat tarvitsevat RAVA®-mittarin tuottamaa tietoa omaishoidon tuen määrittämisessä, palveluita ja palvelurakennetta arvioitaessa ja kehitettäessä.
 

Selainpohjainen RAVATAR-sovellus 

RAVA®-arvioinnit tehdään RAVATAR-sovelluksella, jonka arvioinnit tallennetaan valtakunnalliseen tietokantaan. RAVATAR-sovelluksesta saa asiakas-, yksikkö- ja organisaatiotason raportit.

Asiakasraportit antavat tietoa kuntoutuksen vaikutuksesta ikäihmisen toimintakykyyn, taustaa hoidon ja tuen ennakointiin. Yksikkö- ja organisaatiotason raportit kertovat asiakkaiden RAVA®-indeksien ja hoitoisuuksien keskiarvioista organisaation eri toimipaikoissa. Sovellus myös mahdollistaa rekisteripitäjäkohtaisen tai alueellisen poikkileikkaustutkimuksen tekemisen.

Sosionomi Kirsi Hynninen tutki omassa opinnäytetyössään (YAMK) Joroisten kotihoidon kohdennustehokkuuden tarkastelu kotihoidon asiakkaan saaman palveluajan suhdetta suunniteltuun palveluaikaan. Tutkimuksella tarkasteltiin myös lähihoitajien työajan kohdistumista asiakastyössä RAVA-luokittain. Tutkimuksen mukaan kotihoidon lähihoitajien työaika kohdentui hoitoporrastuksen mukaisesti RAVA-luokittain, ja Joroisten kotihoidon palvelut tuotetaan kohdennustehokkaasti.

Mittarin omistaa Suomen Kuntaliitto, joka on luovuttanut sen käyttö- ja lisensointioikeudet FCG:lle. RAVA®-mittarin antamaa tietoa voidaan hyödyntää ikääntyneen hoidossa, hoito-organisaation kehittämisessä sekä kunnan ja valtakunnan tasolla tehtävässä päätöksenteossa.