FIM®-toimintakykymittari arvioi toimintakykyä, avuntarvetta ja kuntoutumista

Pyörätuolimies

 

FIM® on toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari, jolla arvioidaan vajaakuntoisen aikuisen toimintakyvyä, avuntarvetta ja niissä tapahtuvia muutoksia.

Mittaritietoa hyödynnetään asiakkaan kuntoutumisen seurantaan ja arkielämän tukemiseen. Kartoitus antaa perusteet asiakaslähtöisen ja tavoitteellisen toiminnan suunnitteluun.
 

Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman luominen

FIM®-toimintakyky- ja avuntarpeen mittaria käytetään toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin vammaryhmäluokittelun perusteella.

Arvioinnin tekemisessä suositellaan moniammatillista työskentelyä: arviointi voi tapahtua havainnoimalla, haastattelemalla tai muulla luotettavalla keinolla. Mittari arvioi 18 päivittäistä perustoimintaa. Jokaisen osa-alueen arvioinnin taustalla on asiakkaan toimintakyky ja avuntarve: selviääkö hän itsenäisesti tai miten apua tarvitaan arjessa selviytymiseen? Mikä on apuvälineiden merkitys vai tarvitaanko avustajaa?

Tulokset toimivat perustana asiakaskohtaisen kattavan palvelu- ja kuntoutussuunnitelmalle ja sen toteutumisen arvioinnille.
 

Toimintakykymittarin hyöty asiakkaalle ja organisaatiolle

FIM®-mittaritietoa voidaan käyttää yksittäisen asiakkaan, organisaation ja kunnan tasolla ja mittariin kuuluva sovellus tuottaa sekä asiakas- että organisaatiokohtaisia raportteja.

Asiakaskohtaisesti mittari antaa luotettavan arvion päivittäisestä toimintakyvystä, avuntarpeesta ja niiden mahdollisesta muutoksesta. Tietoa voidaan käyttää palvelutarpeen arvioinnissa ja kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimisessa.

Organisaatio kykenee mittaritiedon avulla osoittamaan ja perustelemaan oman toiminnansa vaikutukset. Organisaation sisäisellä raportoinnilla voidaan vertailla yksiköiden toimintaa ja kehittää toimintaa.

Yhteinen menetelmä ammattiryhmästä riippumatta vahvistaa moniammatillista työtä ja parantaa kuntouttavaa työotetta.
 

Toimintakykytieto sähköiseen muotoon

FIM®-arvioinnit tallennetaan ja raportoidaan rekisterinpitäjäkohtaisesti selainkäyttöisellä RehabFIM™-sovelluksella . Toimintakykytieto tallennetaan sähköiseen muotoon, joten sitä on helppo hyödyntää.
 

Toimintakykymittarin takana on mittava tutkimustyö

FIM®-mittarin on tutkimuksissa osoitettu mittaavan luotettavasti toimintakykyä ja avuntarvetta eli juuri niitä keskeisiä päivittäisiä toimintoja, joiden arviointiin se on suunniteltu.

FIM®-mittari on kehitetty USA:ssa UDSMR:ssä (Uniform Data System for Medical Rehabilitation). Mittaria käytetään monissa maissa hoidon, kuntoutuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointimenetelmänä. Koulutus takaa mittarin yhdenmukaisen käytön, ja oppimista tuetaan pätevöitymiskokeella.

FIM®-toimintakykymittarista on laadittu siltaus International Classification of Functioning (ICF) -luokitukseen. ICF on kansainvälinen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus.

FCG Konsultoinnilla on FIM®-toimintakyky- ja avuntarpeen mittarin ja RehabFIM™-sovelluksen koulutuksen ja ylläpidon yksinoikeus.