Suonenjoen kotihoidon kehittämisprojekti

vanhustenhoito

Projektin tavoitteena oli saada luotettava kokonaiskuva Suonenjoen kotihoidon nykytilanteesta ja määritellä sen keskeisimmät kehittämistarpeet. Selvityksessä hyödynnettiin Balanced scorecard (tuloskortti) -viitekehystä, joka perustuu viiteen teemaan; asiakas (omaiset), henkilöstö, prosessit, talous ja johtaminen

Aineiston keruussa käytettiin eri menetelmiä: toiminnanohjausjärjestelmästä saadun tausta-aineiston analyysi, henkilöstölle (ml. johto) laadittu kysely, asiakkaiden RAVA®-toimintakykyarviointitulosten analyysi, asiakkaille laadittujen hoito-ja palvelusuunnitelmien auditointi ja kotihoidon työn havainnointi. Aineiston perusteella voitiin havaita selkeitä teemoja, joiden ympärille kotihoidon pääasialliset haasteet kiteytyvät. 

Teemoja käsiteltiin kotihoidon henkilöstölle järjestetyssä työpajapäivässä. Työpajan tarkoituksena oli motivoida ja sitouttaa henkilöstöä halutun muutoksen toteuttamiseen.

Projekti valmistui keväällä 2019.