FinDRG tuo integroidun potilasryhmittelyn

ristinolla

Potilasluokittelujärjestelmät (casemix-järjestelmät) on kehitetty ja niitä ylläpidetään yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa. Niillä tuotetaan monipuolisesti tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen tueksi. Tavoitteena on jalostaa palvelutuotannossa rutiinisti kirjattava potilastieto luokittelemalla se sellaiseen muotoon, että se on laajasti hyödynnettävissä palveluiden suunnittelussa, organisoinnissa sekä seurannassa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Luokittelua voidaan tehdä hyödyntämällä episodipotilasryhmitystä (EPR), perusterveydenhuollon avohoidon episodipohjaista potilasluokittelua (pDRG®), suun terveydenhuollon episodipohjaista potilasluokittelua (dDRG) tai erikoissairaanhoidon potilasluokittelujärjestelmää (NordDRG).  

Luokitellut potilas- ja asiakastiedot luovat pohjan kehittämistyölle, hoidon laadun parantamiselle ja kustannustehokkuudelle. Palveluverkon suunnittelussa ja toiminnan seurannassa tieto on välttämättömyys. Se toimii myös pohjana hoidon vaikuttavuuden ja laadun mittaamiselle, kun pyritään kehittämään arvopohjaista palvelutuotantoa.
 

Kustannuslaskennassa tavoitteena on potilaskohtainen kustannustieto

Olemme pitkään tehneet työtä potilaskohtaisen kustannuslaskennan puolesta. Kustannukset per potilas (KPP) -malli on käytössä erikoissairaanhoidossa laajasti, mutta sitä on toteutettu myös perusterveydenhuollon organisaatioiden avohoidon potilaskohtaisia kustannuksia laskettaessa. Tämä tarkin alhaalta ylöspäin etenevä, toiminto- ja aikaperusteinen,välisuoritteisiin perustuva malli on DRG-järjestelmien kustannuslaskennan ideologian perusta.

Mallin avulla tavoittelemme potilaskohtaisen kustannuslaskennan laajentamista koko sosiaali- ja tervedenhuoltoon. Voimme toteuttaa laskentaa asiakkaille myös erillisenä palveluna.