Lastensuojelun selvitykset 

Lastensuojelu

FCG Konsultointi on selvittänyt useammassa kunnassa tai kaupungissa lastensuojelun toimivuutta ja riittävyyttä ja tehty konkreettiset ehdotukset toiminnan kehittämiseksi vuosina 2018-2019. Toimeksiannoissa on muodostettu objektiivinen nykytilan kuvaus, tunnistettu muutostarpeet ja aloitettu muutosprosessi yhdessä henkilöstön kanssa. 

Aineiston keruu on toteutettu mm. henkilöstön haastatteluilla ja työajan seurannalla. Lisäksi on pidetty henkilöstön ja johdon kanssa yhteisiä työpajoja, joissa on muodostettu konkreettisia toimenpiteet haastatteluissa ilmi tulleisiin kehittämiskohteisiin. 

Tulokset ovat osoittaneet, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työaika menee enemmän asiakasasioiden hoitamiseen kuin suoraan kontaktiin asiakkaiden kanssa. Esimerkiksi johtamisessa ja asiakkuusprosesseissa on ollut haasteita, joihin on suositeltu esimerkiksi organisaatiomuutoksia ja palvelutarpeenarvioinnin ja asiakkuusprosessin kuvaamista yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi. Henkilöstö on päässyt sitoutumaan muutokseen, koska ovat itse päässeet muodostamaan ehdotukset kehittämiskohteista.  

Tulokset osoittivat myös, että yhteistyö eri toimijoiden kanssa sujuu vaihtelevasti ja yhdyspinnoilla työskentelyä ei ole määritelty tarkasti. Näihin haasteisiin on suositeltu perustehtävän kirkastamista ja prosessityöskentelyn tehostamista. 

Voimme todeta kokemuksemme pohjalta, että lastensuojelu tarvitsee erilaisia työskentelytapoja ja vertaistukea. Tarjoamme tähän mahdollisuutta lastensuojelun verkostohankkeessa, jossa keskustelemme, suunnittelemme ja jaamme hyviä käytänteitä.