RAFAELA®-kustannuslaskenta budjetoinnin tukena

helmitaulu

 


Hoitohenkilöstö on terveydenhuollossa merkittävä resurssi ja palkat yksi suurimmista menoeristä. Siitä huolimatta hoitotyöhön kohdennetuista kuluista on saatavissa vain vähän, huonosti kohdennettavaa ja vertailukelpoista tietoa. Hoitotyön osuus kustannuksissa jää vaillinaiseksi ja usein jopa näkymättömäksi.

RAFAELA®–KULA-kehittämisprojektin tarkoitus on tuottaa kustannuslaskentamalli, joka ottaa huomioon hoitotyön kustannukset osana hoitopäivä- ja käyntivälisuoritteen kustannuslaskentaa. Tässä työssä malli tehdään aikuisten somaatisille vuodeosastolle eli OPCq-mittaria käyttäville. Laskennan tavoitteena on tuottaa indeksit, joiden avulla voidaan laskea hoitohenkilökunnan kustannukset asiakaskohtaisesti sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa ja hoitoisuusluokkaan perustuen.

Kustannuslaskentatietoa voidaan hyödyntää mm. budjetoinnissa, optimaalin palvelurakenteen ja resurssien käytön suunnittelussa, laskutuksessa sekä organisaation sisäisessä ja ulkoisessa vertaisarvioinnissa.

Kustannuslaskentamallin tavoitteena on

  • lisätä hoitotyön kustannustietoisuutta
  • luoda väline hoitotyön hinnan laskemiseksi suhteessa potilaan hoitoisuuteen.

FCG on toteuttanut projektin yhteistyössä pilottiorganisaatioiden kanssa. Niissä toteutettiin työajanseurantajakso vuonna 2016, jonka aikana kerättiin välittömän ja välillisen hoitotyön työajan kohdentuminen potilaskohtaisesti tiettyyn hoitoisuusluokkaan. Tieto yhdistettiin pilottiorganisaatioiden muuttujaluettelon mukaiseen tilinpäätös- ja henkilöstötietoon.