RAFAELA®-tieto hyödyksi resurssoinnissa

Siunsote

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri, nykyinen Siun Sote on käyttänyt RAFAELA®-hoitoisuusluokitusjärjestelmää yli neljä vuotta. Järjestelmä on osoittautunut hyväksi ja hyödylliseksi työkaluksi hoitohenkilöstön resursseja kohdennettaessa.

- Työhyvinvointi on parantunut ja sairaspoissaolot vähentyneet. Myös yli- ja lisätöiden määrä on vähentynyt huomattavasti, sanoo sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja ja johtava ylihoitaja Johanna Bjerregård Madsen.
 

Yhteisymmärrys raporttitiedon merkityksestä

Matka on kuitenkin ollut pitkä. Bjerregård Madsenin mukaan suuri työ on ollut saada keskusteltua juurta jaksaen se, mikä on RAFAELA®-järjestelmän tuottaman tiedon todellinen merkitys päätöksenteon ja tiedolla johtamisen pohjana.

- Ne olivat myös kipeitä keskusteluja. Hoitotyön johdolta vaaditaan suurta ammatillisuutta luottaa mittaritietoon ja löytää yhteinen ymmärrys siitä, mitä raportit kertovat. Terveydenhuollossa on tarjolla paljon raakadataa ja me saamme paljon raportteja. Mutta sitten kun pitäisi ryhtyä johtamaan raporttitiedon perusteella, olemme sen merkityksestä eri mieltä. Meillä Siun Soten keskussairaalapalveluissa on päästy nyt yhteisymmärrykseen siitä, mitä raportin tuottama tieto todellisuudessa kertoo.


Keskiössä potilas – samoin henkilökunta

Hoitotyön johtamisessa on monta tavoitetta. Keskiössä on aina potilas, hänen tarvitsemansa ja saamansa hoito. Sen kuitenkin antaa aina hoitotyöntekijä, jonka työssään viihtyminen ja motivoituminen takaavat ammattitaidon ohella potilaan saaman hyvän hoidon.

- Keskeinen, ei kuitenkaan ainut asia, on myös henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu henkilöstövoimavarojen kohdentamisessa. Erikoissairaanhoidossa tapahtuu jatkuvasti muutoksia: palveluprosessit, osastojen ja yksiköiden roolit muuttuvat. Tässä tilanteessa tiedolla johtamisessa on merkittävä rooli siinä, miten henkilökunnan silmissä henkilöresurssia jaetaan tai tasataan, sanoo Johanna Bjerregård Madsen.

Mittaritieto valaisee ja tarkentaa mutu-tietoa: hoitohenkilökunnan kokemusten mukaan potilaiden hoitoisuus kasvaa viikonloppuisiin. Hoitohenkilöstö kuvaa, että viikonlopuksi jäävät potilaat ovat sairaampia, moniongelmaisia ja iäkkäitä. RAFAELA®-raportti on paljastanut tämän todeksi, mutta samalla sen, että potilaita on viikonloppuisin vähemmän.

- Todellisuudessa potilaiden kokonaishoitoisuus laskee tästä syystä. Viikonloppu saattaa olla hoitoisuus/hoitaja-luvuiltaan kevyempää, joten olemme kyenneet siirtämään henkilökuntaa viikonlopuista työskentelemään arkiviikoilla, jolloin hoidon tarve ja potilaiden määrä ovat selvästi korkeimmillaan. Tästä olemme saaneet myös taloudellista hyötyä.
 

Hyötynä yli 10 hoitajan vuosityöpanos

RAFAELA®-tiedon ohella Bjerregård Madsen seuraa ylitöiden lisäksi myös hälytyskorvausten lukumääräistä kehitystä. Lisä- ja ylityöt ovat sekä ajassa että euroissa korvattuna koko ajan vähentyneet ja hälytyskorvaukset pysyneet samoina. Viimeisen neljän vuoden aikana ylityöt ovat vähentyneet yli 10 hoitajatyövuoden verran. Vaikka työvuoro – ja henkilöstömitoitusmuutokset ovat olleet henkilöstölle vaikeita, pitkällä aikavälillä resurssien siirrot ovat kohdentuneet oikein.

- Nyt meillä on aika optimaalinen määrä hoitajia, joiden resurssit osaamme kohdentaa aikaisempaa paremmin potilastarpeen ja hoitoisuuden mukaisesti.